Program

2014. november 10. hétfő


9.30-9.50

Megnyitó

Mária Terézia terem

Mezey Barna
az ELTE rektora

Károly Krisztina
az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

Plenáris előadások

9.50-11.20


A tanárképzés tudomány- és oktatáspolitikai vetületei
Elnök: Károly Krisztina

Mária Terézia terem

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Maruzsa Zoltán
az EMMI felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára

Sipos Imre, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára: A pedagógiai kultúra az igények és kompetenciák tükrében

Font Márta, a MAB Tanárképzési Bizottságának elnöke:
Tanárszakok az akkreditáció tükrében

11.40-12.40


A tanárképzés minőségei
Elnök: Homonnay Zoltán

Mária Terézia terem

Motiváció, Interpretáció, Empátia - Oktatási feladatok, tudományos kihívások a szakmódszertanban
(Tasnádi Péter)

Mi fán terem a Tudós tanár?
(Medgyes Péter)

Informatikai tantervelmélet? - Informatika a közoktatásban
(Zsakó László)

13.30-15.10


TÁMOP:
Ember a természetben
és a társadalomban
Elnök: Orosz Éva

Mária Terézia terem

Természet és társadalom az emberben
(Hunyady György)

A modern társadalmak és a természettudomány
(Kiss Ádám)

Hogyan működik a Föld: a geofizika „rövid története”
(Horváth Ferenc)

Ember és ... Ember az emberben (Gloviczki Zoltán)

Pedagóguskompetenciák és tanárképzés Európában
(Halász Gábor)

 
Szimpóziumok

15.30-17.00


Jó gyakorlatok a tanárképzésben a Közép-Dunántúlon - A pedagógusképzés fejlesztésére irányuló TÁMOP-4.1.2.B.2.-13/1 projekt eredményei alapján
Elnök: Cser Valériusné Adermann Gizella
Opponens: Zsolnai Józsefné Mátyási Mária

Mária Terézia terem

Online oktatói közösségek létrehozása (Kadocsa László)

Szakmentori rendszer a sikeres tanulmányokért (Cser Valériusné Adermann Gizella)

Hallgatói lemorzsolódás és szakdolgozati rendszer (Bacsa-Bán Anetta, Szabó Csilla Marianna)

Pedagógusok konfliktuskezelési szokásainak vizsgálata (Balázs László)

17.00-18.30


Filmművészeti alkotások tervezett alkalmazása és szerepe
Elnök: Kenyeres János

Mária Terézia terem

A középkori angol történelem tanítása filmekkel. A ’White Queen’ című 2013-as BBC sorozat Fehér Rózsája és a Rózsák Háborúja alapján (Velich Andrea)

Szépség vagy hűség: adaptációelmélet és tanárképzés ’A csavar fordul egyet’ filmváltozatainak tükrében (Farkas Ákos)

A kanadai multikulturalizmus oktatása a filmművészeten keresztül (Kenyeres János)

A kerettörténet (storyline) -módszer, avagy a pedagógusszerep változásának egyik lehetősége (Lippai Edit)

Kerekasztalok

15.30-17.00


A tehetséggondozás szemléletei és gyakorlatai
Moderátor: Munkácsy László

Pázmány Péter terem

Elitképzésből tehetséggondozás. A gyakorlóiskola változó feladatai a tehetséggondozás terén (Munkácsy László)

A tehetséggondozás ignáci módszere a tudós tanárok képzésében (Velkey László)

Természettudományos Önképzőkör a középiskolában (Endresz Gábor, Scheuring István, Csörgő Tamás)

Tehetségazonosítás a közoktatásban (Dávid Mária, Héjja-Nagy Katalin, Hatvani Andrea)

Családtörténet és tehetség. Mentorált tehetségeink szembesítése családi múltjuk, örökségük jelentőségével Szondi elmélete alapján (Budai László)

17.00-18.30


TÁMOP:
A tanárképző központok szerepe a minőségi tanárképzésben.
Moderátor: Károly Krisztina

Pázmány Péter terem

Dunaújvárosi Főiskola, Tanárképző Központ (Bacsa-Bán Anetta)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Központ (Benedek András)

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Központ (Bodonyi Edit)

Pécsi Tudományegyetem, Oktatási Igazgatóság (Font Márta)

Testnevelési Egyetem, Tanárképző Központ (Hamar Pál)

Nyugat-magyarországi Egyetem, Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (Iker János)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Központ (Károly Krisztina)

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Tanárképző Központ (Kovács Miklós)

Debreceni Egyetem, Tanárképzési Központ (Maticsák Sándor)

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, Bessenyei György Tanárképző Központ (Szabó Antal)

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (Tóth Péter)

Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképző Központ (Ütőné Visi Judit)

Reflexiók

15.30-17.00


Reflexiók Az ember a természetben és a társadalomban című plenáris ülés során elhangzott előadásokra
Moderátor: Felvinczi Katalin

Dékáni kistanácsterem

A workshop során megvitatásra kerülnek a plenáris blokkban elhangzott előadások, elsősorban azzal a céllal, hogy a résztvevők azt elemezhessék/vizsgálhassák, hogy az elhangzottak mennyiben járulnak hozzá a műveltségterületek kereteinek és viszonyainak újragondolásához, továbbá valamilyen módon, valamely tantárgy keretében megjeleníthetőek-e a köznevelési intézmények napi gyakorlatában. Minthogy az előadások a hagyományos műveltségi területi/tantárgyi kereteket feszegetik, a fenti kérdés különösen is nagy jelentőséggel bír.A cél annak elemzése, hogy az előadásokban tárgyalt interdiszciplináris megközelítések és eredmények hogyan építhetőek be a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott iskolai tanulási-tanítási folyamatokba. Különösen annak vizsgálata, hogy, milyen lehetőségek vannak a pedagógiai munkában és milyen korlátokkal kell szembesülni a tantárgyak közötti együttműködési feltételek tekintetében.A workshop munkamódja moderált beszélgetés, előzetesen felkért előadók részvételével.Elvárt eredmény: a plenáris üléseken elhangzottak pedagógusképzésben, köznevelési kontextusban való értelmezése, a tanulságok megfogalmazása, továbbvitele a konferencián nem részt vevő, de a tematika szempontjából érintett kollégák tájékoztatása és bevonása céljából.Szekció előadások

13.30-15.15


A tanári hivatás – gyakorlati lépések
Elnök: Raátz Judit

Dékáni kistanácsterem

A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a tanárképzésben (K. Nagy Emese)

Tehetséggondozás és munkaképesség-gondozás (Pásztor Zsuzsa)

Digitális világ – (digitális) magyartanár? Új kihívások és lehetőségek a magyar nyelv és irodalom oktatásában (Laczkó Mária)

Egy olasz nyelvtanuló angolra tanítása során szerzett módszertani tapasztalatok (Éry Anna)

A nyelvjárások tanításának módszertana (Danczi Annamária)

A digitális pedagógus és a digitális nemzedék, avagy az új tanári szerepről (Pintér Marianna)

15.30-17.00


TÁMOP:
A pedagógusképzés stratégiája és eredményessége
Elnök: N. Kollár Katalin

A/047

Trefort Ágoston szerepe a népoktatás és a szakképzés XIX. századi megújításában (Sanda István Dániel)

Tudós tanár, művésztanár (Illés Anikó, Berky Tamás)

A történelem szakos tanárképzéshez kapcsolódó elégedettségmérés és tanulságai (Juris Renáta)

Tanulási eredmények szemlélet a tanárképzésben (Lénárd Sándor, Czető Krisztina)

Hogyan képezzünk felkészült tanárokat? Kutatásra épülő képzési programtervezés a tanárképzésben (N. Kollár Katalin)

A pedagógusképzés minőségirányítási kérdései (Kovács István Vilmos)

17.15-18.30


A tanári szerep intézményi környezetei
Elnök: Schróth Ágnes

Dékáni kistanácsterem

Magister non nascitur, sed fit (Farkasné Ökrös Marianna, Murányi Zoltán)

Oktatás, nevelés és érték (Eőry Vilma)

A tanárképzés szervezetrendszeri sajátosságai (Lükő István)

Kultúra - kompetencia - performancia. A tanítás mint mesterség hármas természete (Monoriné Papp Sarolta)

Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (Salamon Eszter)

Poszterbemutatók

11.20-11.40; 12.40-13.30; 15.10-15.30


A tanári hatékonyság nézőpontjai

Mária Terézia terem

Környezeti nevelési speciálkollégium a földrajzosok képzésében (Ballabás Gábor, Kéri András)

Az informatikaoktatás jelene és jövője a középiskolákban (Fazekas Péter)

Aktív tábla aktív használata, avagy GeoGebra a tanórán (Gyertyán Attila)

Segítség az SNI-s tanulókkal foglalkozók számára (Hajdu Jánosné Vidovszky Katalin)

A pedagógusképzés kompetenciaközpontú megközelítéseinek néhány elvi és módszertani dilemmája tanári portfóliók tartalomelemzése alapján (Huszár Zsuzsanna)

Fodor István kárpátaljai botanikus élete és munkássága (Jakab Eleonóra)

A fogyatékossággal élő gyógypedagógus hallgatók szakirány választása és elhelyezkedésük esélyei a pedagógiai intézményrendszerben (Kovács Krisztina)

Egy jezsuita szerző földrajztudománya a XVIII. századból. Bertalanffi Pál (1706–1763) moralizáló tudós műveinek emlékezete (Krizsánné Deák Judit)

A múzeumi kultúraközvetítés lehetőségei a hallgatói kompetenciafejlesztésben (Magyar Erzsébet)

Módszertani innovációs törekvések a környezeti nevelésben (Pénzesné Kónya Erika, Nagy Éva)

Azonos oktatási intézményben tanuló testvérek pedagógusszemmel (Salamon Szilvia)

Kompetencia alapú saját tananyagkészítés informatikaórákhoz (Szatmári Kálmán)

„Jó gyakorlat” a némettanár-képzésben az EKF-en: kooperatív tanulás a módszertan órákon (Varga Éva)

2014. november 11. kedd


Plenáris előadások

9.30-11.10


A tanárképzés szakmai vetületei
Elnök: Perjés István

Pázmány Péter terem

A tudós tanár tekintélye (Frank Tibor)

Bárhol rejtőzködő tudós tanárok felfedésére irányuló jámbor szándék (Bárdos Jenő)

Gyógypedagógus szerep, tanárság, tudományosság (Papp Gabriella)

A gyakorlatok rendszere és funkciói az osztatlan tanárképzésben (Rapos Nóra)

Gyakorlóiskolák régen és ma (Molnár Katalin)

Szekció előadások

11.30-13.00


A tudós tanárság történelmi emlékezete
Elnök: Borsodi Csaba

Történeti Könyvtár

Az antikvitás és a középkor képe középiskolai tankönyveinkben különös tekintettel a történelemtankönyvekre (Zsinka László)

A tudóstanár-képzés (Feldné Knapp Ilona)

Fábián Zoltán pedagógiai munkásságának üzenete (Raátz Judit, Fábiánné Kocsis Lenke)

A tudós tanár szerepének megformálódása a magyar oktatásügyben (Garai Imre)

Fizikusok, akiket az Eötvös Collegium nevelt tudós tanárokká a XX. század első felében (Radnai Gyula)


TÁMOP: Szakmódszertani megfigyelések és fejlesztések I.
Elnök: Major Éva

D kistanácsterem

A tanári beszéd fatikus elemeinek mintázatai az osztálytermi diskurzusban (Antalné Szabó Ágnes)

A tanári kérdés vizsgálata osztálytermi kontextusban (Király Flóra)

Digitális szövegek megértésének kutatása és fejlesztése (Gonda Zsuzsa)

A tanárképzés szakmai gyakorlatait támogató tevékenységek, dokumentumok (Major Éva)

Óratervezés a TÁMOP projektben (Szabó Éva)

A feladatlap és a kiosztmány: A kompetencia alapú magyar nyelv és irodalom, valamint idegennyelvórákkal kapcsolatos mindennapi tervezés gyakorlatáról (Hubai Katalin)


Jó gyakorlatok a természettudományok oktatásában
Elnök: Radnóti Katalin

Múzeum krt. 6-8. 6. terem

Szemléletes fizika – GeoGebra szimulációk a fizikaórán (Basa István)

Ötletek a fizikaoktatás helyzetének javításához (Beszeda Imre)

Földrajztanítás a XXI. században – Komplex taneszközrendszerek, mint az operatív tudás fejlesztésének eszközei a földrajztanításban (Pajtókné Tari Ilona)

Hová vezetnek a tanösvények? Gondolatok a tanösvények változó szerepéről a természettudományos oktatásban (Kéri András, Ballabás Gábor, Dömsödi Áron)

A gázok nyomása és hatásai (Misz József, Bátori Gabriella)


 

Jó gyakorlatok a nyelvoktatásban I.
Elnök: Feldné Knapp Ilona

Dékáni kistanácsterem

Az idegennyelv-kutatási eredmények beépülése a német mint idegen nyelv tanításába (Boócz-Barna Katalin)

 

A némettanárrá válás rögös útja – kihívások és megoldási javaslatok (Dringó-Horváth Ida)

A franciaoktatas.eu portál és a tanárképzés kapcsolata (Pálffy Gabriella)

Toleranciára és társadalmi érzékenységre nevelés az idegennyelv-szakos bölcsész- és tanárképzésben – Mi lehet a jó gyakorlat? (Holló Dorottya)


Digitális pedagógus, digitális nemzedék
Elnök: Tartsayné Németh Nóra

Pázmány Péter terem

A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógusok tevékenységében (Lévai Dóra)

Tanítás és tanulás online eszközök segítségével (Námesztovszki Zsolt)

A tanár szakos hallgatók IKT-műveltségének fejlesztése (Hülber László - Salamon Szilvia)

„Szeminárium 2.0”. „Open Access” folyóiratok és online kutatásmenedzsment eszközök a felsőoktatásban (Buhály Attila)

Új technológiák a tanteremben (Koren Balázs)

14.00-15.30


A tehetséggondozás pedagógiai öröksége és a jövő kihívásai
Elnök: Antalné Szabó Ágnes

Történeti Könyvtár

Az intézményes tehetségvédelem egy korai példája a XX. század első felében és adaptálási lehetőségek Harsányi István munkássága tükrében (Csikó Szilvia)

Irodalmi tehetséggondozás a fasori gimnáziumban kilenc évtizede, Faludy György példáján (Csiszár Gábor)

Bartalus István a 19. századi magyar zenetörténeti kutatás és zenepedagógia tükrében (Daragó Rita Laura)

Blokkprogramozási nyelvek oktatása – egy tehetséggondozó program tapasztalatai (Bubnó Katalin, Bécsi Zoltán, Kelemenné Nagy Anikó, Takács Viktor László, Bojda Beáta)

Gamification jelentősége a XXI. századi oktatásban (Tóth Norbert)


TÁMOP: Szakmódszertani megfigyelések és fejlesztések II.
Elnök: Weiszburg Tamás

D kistanácsterem

A BaCuLit-módszer mint az olvasási és szövegértési kompetenciák fejlesztésének új megközelítése (Novákovits Zsuzsanna)

Mire jó a tanulói kísérlettervezés? (Szalay Luca)

A GEOMATECH projekt pilot programjának bemutatása (Csapodi Csaba)

Pedagógia módszertani tréning informatikus oktatóknak (Bojda Beáta)

A fenntarthatóság és környezeti szemlélet beépíthetősége a közoktatás műveltségi területeibe (Weiszburg Tamás)


Jó gyakorlatok a matematika oktatásában
Elnök: Tasnádi Péter

Múzeum krt. 6-8. 6. terem

Számítógéppel támogatott geometriaoktatás (Bakos Viktor)

Valóságközeli és hagyományos módszerek a matematikatanításban (Csáky Antal)

Változó feladatkultúra – didaktikai kutatások a matematikaoktatásban (Ambrus Gabriella)

A (matematika) tanítás strukturális változtatásának szükségessége és az interdiszciplináris oktatás lehetőségei (Sáray Szilvia)

Módszertani válaszok a matematikatanítás legújabb kihívásaira (Oláhné Téglási Ilona)


Jó gyakorlatok a nyelvoktatásban II.
Elnök: Boócz-Barna Katalin

Dékáni kistanácsterem

Online tananyagok alkalmazása az idegennyelv-oktatásban és nyelvtanárképzésben. Egy online nyelvpedagógiai kurzus tapasztalatai (Kovács Györgyi)

Disputamódszerrel az idegennyelv-oktatásban (Minich Eszter)

Az angol kiejtés rögzítése: Mit, hogy, miért? (Szigetvári Péter)

Több tanár által tartott nyelvóra lehetősége - Vallástan professzor és nyelvtanár közös órája (Uchikawa Kazumi)

Irányított tömörítési feladat a versenyképes tanárképzésben (Tankó Gyula)

15.45-17.30


Digitális tanulási környezet
Elnök: Szalay Luca

Pázmány Péter terem

Digitális pedagógia a tanárképzésben: egy híd a diszciplináris és professzionális tudás között (Kárpáti Andrea, Fehér Péter)

Digitális második esély (Csigéné Beke Katalin)

Kollaboratív módszerek Google Classroom és interaktív tábla szoftverek alkalmazásával (Barsy Anna)

Digitális társ az óratervezésben (Pálréti Orsolya)

A netgeneráció kihívásai a megújuló pedagógusképzéssel szemben (Fehér Péter)

Képességek mérése online környezetben (Soltész Péter, Dávid Mária, Estefánné Varga Magdolna, Soltész-Várhelyi Klára)


A tanári módszertani kultúra elméleti és gyakorlati megújítása
Elnök: Holló Dorottya

Múzeum krt. 6-8. 6. terem

Az etikatanításról, avagy hogyan csempésszük be a filozófiát és az etikát diákjaink kijelzőire? (Farkas Zoltán)

Hagyományőrzés, kreatív tréning és dráma (Jaskóné Gácsi Mária)

Pestalozzi Péntek - Önképzőkör tanároknak a szerethetőbb iskoláért (Lázár Ildikó)

Tanulói autonómiatörekvések mint a tanárképzés új kihívásai (Kautnik András)

Jól moderáld!– A jó vitavezető képességeiről (Sz. Tóth László)

Digitális nemzedék digitális kultúra és tudás nélkül? (Fábián László)


Jó gyakorlatok a tanárképzés műhelyeiben
Elnök: Szivák Judit

D kistanácsterem

Mi is az a jó gyakorlat? (Molnár Karolina)

A portfoliókészítés tapasztalatai a Debreceni Egyetemen (Buda András)

A tanításon kívüli iskolai tevékenységek e-portfóliós gyakorlata (Virág Irén, Mogyorósi Zsolt)

Család- és gyermekvédő tanári szak az ELTE PPK-n (Hegedűs Judit)

Osztatlan képzés az ének-zene tanár szakon: tapasztalatok, javaslatok (Bodnár Gábor)

Az osztatlan könyvtárostanár mesterképzési szak indításának kihívásai az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetben (Barátné dr. Hajdu Ágnes, Boda Gáborné dr. Köntös Nelli, Németh Katalin)


A mentorok és vezetőtanárok szerepe a tanári felkészítésben
Elnök: Révész Judit

Dékáni kistanácsterem

Kommunikáció mentor és mentorált között: vezetőtanárok és tanárjelöltek körében végzett kérdőíves kutatás a kölcsönös elvárásokról (Tóth Vera)

Mentorképzési tervek az ELTE TTK-n (Karkus Zsolt)

Mentor- és vezetőtanár (Ispánovity Edit)

Feltalálókat (is) nevelünk! - a tehetséggondozás és szellemitulajdon-védelem kérdéseiről (Molnárné László Andrea, Bahó-Borzók Noémi)

A történelemoktatás aktuális kérdései (Borhegyi Péter, Száray Miklós)

Mit állítunk? - Az iskolai nyelvtanóra sorsáról (Schiller Mariann)

Szimpózium

14.00-15.30


Kísérletek elektronikus tanulási környezetben
Elnök: Kis-Tóth Lajos
Opponens: Kárpáti Andrea

Pázmány Péter terem

Mobil IKT eszközök tanórai alkalmazásának összehasonlítása az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolájában (Komló Csaba)

Alsó tagozatos gyerekek olvasás-értésének fejlesztése mobil infokommunikációs eszközökkel (Antal Péter)

A táblagépek alkalmazásának lehetőségei a különböző tanulási terekben (Borbás László)

A táblagépek hatása az osztálytermi munkára: egy videós interakcióelemzés lehetőségei és kihívásai (Gulyás Enikő, Nagyné Klujber Márta, Racsko Réka)

Online pszichológiai tesztek az IKT kutatásban (Dorner László, Taskó Tünde Anna, Hatvani Andrea)

Kerekasztalok

15.45-16.45


A tudós tanárutánpótlás helyzete
Elnök: Vancsó Ödön

Történeti Könyvtár

Az ELTE tervezett Matematika didaktika doktori alprogramjának céljai (Vancsó Ödön)

A kutatás alapú tanulás, tanítás és tanárképzés gyakorlata (Radnóti Katalin, Nagy Mária)

A kompetencia alapú tanárképzés (a kutatástól a gyakorlatig) (Vass Vilmos)

Mit kutat a „tudóstanár”? Oktatáspolitikai kontextus és empíria a kutatótanárrá válással kapcsolatban (Chrappán Magdolna)

Differenciált tanulási folyamatok a plurális intelligenciakoncepciók mentén (Dezső Renáta Anna)

A szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat tapasztalatai a vezetőtanárok, a mentorok és a hallgatók szempontjából (Tillmann Mónika)

16.45-17.45


A határon túli pedagógusképzés, nemzetközi jó gyakorlatok
Elnök: Gordon Győri János

Történeti Könyvtár

A határon túli magyar tanárképzés helyzete – Tanárképzés, óvó- és tanítóképzés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán (Tóth-Bakos Anita)

A romániai tanárképzés helyzete (Gál Gyöngyi)

A természetismeret-tanítás módszertana a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon: a harmadévesek gyakorlati munkájának bemutatása (Horák Rita, Major Lenke)

Tanórakutatás (lesson study): A tanári kutatások japán változata (Gordon Győri János)

Jó gyakorlatok a német közoktatásban (Vincze Beatrix)

A kárpátaljai tanárképzés (Jakab Eleonóra, Szilágyi Iván)

 

17.45-18.00


A konferencia zárása

Pázmány Péter terem

Perjés István
az ELTE Tanárképző Központ főigazgató-helyettese